Gabay sa Wastong Pag aalaga ng Inahing Baboy Para sa Matagumpay na Piggery Business

Sa artikulong ito pag-uusapan natin ang mga paraan ng tamang pag aalaga sa inahing baboysa panahon ng pagbubuntis, panganganak, at kung ito ay nagpapasuso na ng mga biik.

Ang tamang pag aalaga ng inahing baboy sa panahon ng pagbubuntis, panganganak at pagpapasuso ay kailangan para maging matagumpay ang iyong piggery business. Kung tama ang pag aalaga sa inahing baboy, ang mga biik ay mananatiling malusog at masigla magmula pagbubuntis hanggang sa ang mga ito walayin. Ito rin ang magsisilbing pundasyon sa kung ilang beses maaaring manganak ang inahing baboy na hindi naisasakripisyo ang kanyang kalusugan at ang kita ng mangsasaka. Narito ang mga bagay na kailangan mong malaman ukol sa wastong pag aalaga ng inahing baboy para maging matagumpay ang iyong pig farming business.

Pag aalaga sa inahing baboy bago ang panganganak

Kung kasalukuyang buntis ang iyong inahing baboy, basahin mo ang artikulong ito para sa gabay sa pag aalaga ng inahing baboy na kailangan sa pagiging matagumpay ng pagbubuntis ng iyong alaga.

Pagpurga sa inahin. Kung sa tingin mo ay may mga bulate ang iyong inahin, ito ay dapat na mapurga dalawang lingo bago ito ilipat sa farrowing crate o farrowing pen. Kailangan mo ring malaman kung ang iyong alaga ay may mga parasite sa balat at kailangan itong gamutin ilang araw bago ilipat sa farrowing crate o pen.

Paghahanda sa lugar ng panganganak. Kailangan mong linisan ng buo ang lugar kung saan manganganak ang inahing baboy. Alisin mo lahat ang mga bagay na maaaring mabulok kasama na ang mga tirang pagkain, mga dahon, dumi ng hayop at iba pa. Kailangan mo rin itong i-disinfect at bakantihin ng lima hanggang pitong araw bago mo ilipat ang inahing baboy na malapit nang manganak. Mabisang disinfectant ang kumukulong tubig. Ibuhos ito sa buong kulungan nang baboy kung maalis mo na ang lahat na mga dapat mong alisin.

Pagpapaligo sa inahing baboy. Bago mo ilipat sa farrowing pen, kailangan mong hugasan ng maayos ang tiyan at mga suso ng inahin gamit ang hindi matapang na sabon at maligamgam na tubig. Aalisin nito ang mga dumi na maaaring nagtataglay ng mapaminsalang mga bacteria na maaaring magdala ng pagtatae sa mga biik. Gawin mo rin ito upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng bulate ang mga biik.

Pagpapakain sa inahin. Sa panahon bago ilipat ang inahing baboy sa kulungan na siyang panganganakan, ito ay dapat pakainin ng hindi sosobra sa apat hanggang anim na libra depende sa kalagayan ng panahon sa uri ng kulungan na kanyang tinitirahan. Mas maganda kung pakakain ito ng pagkaing nakakatulong para magkaroon ng maayos na pagdumi upang makaiwas sa constipation ang inahin. Dapat din na palaging may tubig ang inahin subalit iwasan na matapon ito sa sahig na maaaring ikadulas ng inahin at ikabali ng binti.

Panganganak ng inahing baboy at pagpapasuso sa mga biik

Narito naman ang mga bagay na kailangan mong malaman kung nailipat mo na sa anakan ang iyong inahing baboy. Magbigay pansin! Ito ang pinaka seryosong yugto ng wastong pag aalaga ng inahing baboy!

Tamang bintilasyon. Kailangan mong magbigay ng maayos na bintilasyon sa farrowing pen. Kung napakainit ng panahon, makakatulong sa inahin ang paggawa mo nang paraan upang lumamig ang pakiramdam ng baboy. Paliguan o mo nang paunti-unti ang inahin para hindi siya mainitan. Buhusan mo nang tubig ang leeg, balikat at tiyan kung napapansin mong naiinitan ang inahin.

Alamin kung kailan manganganak. Kailangang nasa tamang lugar at sa tamang panahon ang inahing baboy bilang paghahanda sa panganganak nito. Kaya dapat ay nailista mo ang petsa kung kailan ito nakastahan, bilangin kung kailan ito pwedeng manganak at obserbahan ang mga palatandaan ng labor. Makakatulong ito saiyo na maisawasang manganak ang inahing baboy sa maling lugar at hindi mo mabigyan ng tamang atensyon.

Kung balak mong paanakin ang iyong inahin sa farrowing crate o farrowing pen, ito ay dapat na nasa tamang lugar na sa ika 110 na araw nang pagbubuntis. Sa ganitong paraan masasanay na ang inahin sa lugar na kanyang aanakan at paraan ng pag-aalaga sa kanya sab ago niyang tirahan bago siya manganak. Kung hindi mo nairekord ang petsa ng pagpapakasta sa inahing baboy, kailangan mong maingat na obserbahan ang mga palantaan ng pagsisimula ng labor araw-araw.

Ang paglabas ng gatas sa mga suso ng inahin ay palatandaan na ang panganganak ay mag-uumpisa na sa loob ng 24 oras. Ang gatas ay maaaring kulay abo sa unang beses na mapansin mo ito ngunit unti-unting magiging puti habang papalapit na ang pag-uumpisa ng proseso ng panganganak. Maaaring hindi na mapakali ang inahing baboy, matakot ito, subukang makawala sa kulungan, kainin ang anumang makikita, umihi ng mas madalas o subukang gumawa ng pugad na mahihigaan.

Ang panganganak ng inahing baboy. Ang wastong pag aalaga ng inahing baboy sa oras ng panganganak ay makakatulong upang maiwasan ang kamatayan ng mga biik habang o ilang oras pagkatapos ng panganganak. Tulungan mo ang mga biik na alisin ang kanilang mga pusod. Agapan mo rin ang mahihinang mga biik. Matamang alagan ang mga bagong silang na biik upang maiwasan ang kamatayan ng mga ito ilang araw matapos silang isilang.

Ang labor ng inahing baboy ay maaaring magtagal ng 30 minuto hanggang sa higit limang oras. Maaaring lumabas ang mga biik na una ang ulo o una ang mga paa sa likuran. Ang mga bahagi ng bahay bata ng inahin ay dapat na alisin ilang beses habang patuloy ang paglabas ng mga biik, ngunit asahan na lalabas ang mas nakararami sa inunan bago matapos ilabas ang lahat ng mga biik. Kung may biik na nababalutan ng bahay bata, kailangan mo itong alisin agad para hindi ma-soffocate ang mga biik.

Ang average na agwat ng paglabas ng mga biik ay 15 minuto hanggang ilang oras depende na rin sa inahing baboy. Kapag maantala ang paglabas ng mga biik, tataas ang posibilidad na magkaroon ng patay na mga biik.

Pagtulong sa inahing baboy na nahihirapan sa panganganak. Kung sa tingin mo ay nahihirapan ang inahin sa pnagnganak, ihanda mo ang mga kakailanganin sa pagtulong sa inahin. Ang putuluyang pag-iri ng inahing baboy ngunit wala namang lumalabas na biik ay palatandaang may nakaharang sa labasan ng mga biik. Hugasan mo nang maayos ang pwerta ng inahin gamit ang sabon. Maghugas ka rin ng kamay. Dukutin mo ang ari ng pwerta ng inahin hanggang sa maabot mo ang kinalalagyan ng mga biik. Marahang hatakin ang biik na maaabot mo hanggang sa ito ay makalabas. Kung minsan, napakalaki ng mga biik kaya ito ay nagiging harang sa pwerta ng inahing baboy.

Pagpasuso sa bagong silang na mga biik. Napakahalaga na ang bawat isa sa mga biik ay makainom ng colostrum galing sa inahing baboy. Ito ay magsisilbing panandaliang panlaban nila sa mga impeksyon. Alalayan ang mga biik na makasuso sa inahin lalo na kung nagwawala o nanghihina ang inahin, napakarami ng mga biik anupa’t may mga biik na hindi mabigyan ng pagkakataong makasuso o may mga biik na sadyang nanghihina.

Gabay sa pag aalaga ng inahing baboy pagkatapos manganak

Narito ang mga gabay sa wastong pag aalaga ng inahing baboy matapos niyang isilang ang kanyang mga biik.

Pagpapakain sa inahin. Ang inahin ay kailangang pakainin 12 hanggang 24 oras matapos ang panganganak, subalit ang tubig kailangang patuluyang ibinibigay sa inahin. Dalawa hanggang tatlong libra (2-3 lbs.) ang paunang pagkain na dapat ibigay sa inahin at unti-unti itong dagdagan habang nanunumbalik na ang lakas ng inahing baboy. Pakainin siya ng dating dami ng pakain 24 oras matapos ang panganganak. Ang mga inahin na pumayat ay kailangang pakainin ng maaayos para siya ay makabawi.

Ang mga inahing baboy na nagpapasuso ng mas maraming biik ay nangangailangan din ng sapat na pagkain para masustentuhan niya ang pagpapasuso. Ang mga inahin na nagpapasuso ng walong biik pababa ay nangangailangan kumain ng anim na librang pagkain, at ng karagdagang kalahating libra sa bawat bilang ng biik na pinapasuso. Hindi na kailangang bawasan ang pakain sa inahin bago walayin ang mga biik.

Kailangan mong patayuin ng dalawa hanggang tatlong ulit ang inahing baboy araw-araw. Tutulungan siya nitong makakain, makainom at makadumi ng maayos. Makakatulong din ito saiyo na maobserbahan ang iyong inahin. May mga inahing baboy na nangangailangang makapag ehersisyo sa labas ng farrowing pen.

Pagpapakain sa mga biik. Ang gatas ng inahing baboy ay hindi nagtataglay ng sapat na iron para sa mga biik. Kaya kailangang mabigyan sila ng iron supplement sa unang tatlo o apat na araw para makaiwas sa anemia. Sumangguni sa inyong beterinaryo para sa mga supplement na kailangan ng mga biik.

Kapag ang mga biik ay isang linggong gulang na, maaari ka nang magbigay ng prestarter feeds sa mababaw na kainan. Ang rasyong ito ay nagtataglay ng 20% protina at hihikayat sa mga biik na matutong kumain.

Kapag marunong na silang kumain, maaari ka nang lumipat sa starter feeds. Pakainin sila ng starter hanggang ang mga biik ay umabot ng 25 hanggang 30 kilo. Pagkatapos, pwede ka nang lumipat sa mas murang rasyon, ang grower feeds. Tandaan na kailangan nila ng malinis na tubig kahit na hindi pa sila nagsisimulang kumain ng feeds.

Paglaban sa mga sakit ng inahing baboy. Kailangan ang regular na obserbasyon sa mga inahing baboy ilang araw matapos manganak. Ang kahinaan sa pagkain, pagiging tamad kumilos at hindi pagpapasuso ng tama sa mga biik ay mga palatandaan na kailangan mong gamutin sa sakit ang iyong inahin. Ang paggamot sa mga sintomas na ito ay makakatulong na makaiwas sa MMA syndrome o Mastitis.

Kung may mastitis ang inahin, kailangan mong agarang kumunsulta sa beterinaryo para malunasan ang karamdamang ito. Kumunsulta rin sa mga eksperto kung mapansin ang iba pang sintomas ng sakit ng inahin o ng mga biik.